Q-FIT

  • Navigatiesysteem voor passend onderwijs
  • Uitstippelen, volgen en vasthouden van integraal maatwerk

 

iStock_000018833916Small-klein

Passend onderwijs wil alle kinderen het best mogelijke onderwijs bieden. Voor veel kinderen zal dat een plek in het reguliere onderwijs zijn. Voor een groep ‘zorgleerlingen’ blijft dat het speciaal onderwijs. Onderwijs passend maken wil zeggen dat de juiste match wordt gemaakt. Een match tussen vragen van leerlingen en antwoorden van scholen. Dat is niet eenvoudig in de dynamiek van de grillige werkprocessen. Het vernieuwingsproces kan niet zonder duidelijke kaders en goed gereedschap. Het regionale zorgplan en de zorgprofielen van afzonderlijke scholen zijn een goed voorbeeld van die kaders. Voor het stroomlijnen van de processen binnen school biedt een (handelingsgericht) advies- en werksysteem uitkomst. Q-FIT is zo’n systeem. Het verbindt kennis en kunde en biedt praktisch gereedschap.

Q-FIT
Quality of Life
Focust op de individuele leerling en zijn of haar ondersteuningsvragen
Advies voor indicatie en een integraal arrangement
Toepassingsmogelijkheden voor de dagelijkse praktijk

Q-FIT is een totaalsystematiek voor de professionele opvoedingspraktijk en scholen om verantwoorde leerprogramma’s voor ‘zorgintensieve’ kinderen te ontwerpen en te realiseren, individueel en in de groep. Zo’n programma wordt volgens een vastgesteld stappenplan ontwikkeld, maar krijgt een individuele invulling. Ook de benodigde ondersteuning wordt inzichtelijk, waarbij ‘zorg, onderwijs en behandeling’ gelijkwaardig aan elkaar worden opgenomen. Buiten de wettelijke voorwaarden, hangt de precieze inhoud van het leerprogramma af van de vraag van kind en ouders enerzijds en het advies van betrokken professionals anderzijds.